1) Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af Mixpro Danmark A/S.

2) Det lejede må ikke uden Mixpro Danmark A/S skriftlige godkendelse på lejekontrakten medtages til udlandet.

3) Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Mixpro Danmark A/S fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Mixpro Danmark A/S og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag.
Den dag udstyret forlader Mixpro Danmark A/S lager regnes som første lejedag.
Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12:00.

4) Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Mixpro Danmark A/S berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

5) Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om den er hændelig. Eventuelle skader skal straks anmeldes til Mixpro Danmark A/S og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejeren er ansvarlig for skader, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a. :
– tyveri fra åbne eller uaflåste motorkøretøjer eller trailere.
– glemt, tabt, eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.
– løse kabler, ledninger, stropper eller manglende lamper
– grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges udlejeren eller dennes medarbejder til last
– selvrisiko på kr.: 10.000,- + moms pr. skade.
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra Mixpro Danmark A/S. Mixpro Danmark A/S er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.

6) Det lejede skal afhentes af lejeren på Mixpro Danmark A/S lager eller efter aftale transporteres eller sendes til opgivne adresse hos lejer evt. mod betaling. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i et egnet køretøj og på forsvarlig måde. Mixpro Danmark A/S forbeholder sig ret til at godkende transporten.

6.1) Der skal ved afhentning være en myndig person, der kan skrive under på lejebetingelserne og listen over udleveret udstyr. Personen skal medbringe gyldigt billede-ID. Mixpro Danmark A/S forbeholder sig retten til ikke at udlevere udstyr, hvis gyldigt billede-ID ikke kan fremvises.

7) Forud reservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Mixpro Danmark A/S er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet af samme funktion.

8) Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal returneres.
Manglende lamper debiteres til salgspris.

9) Afbestilling

9.1) Afbestilling af lejet udstyr for under kr. 5.000,- kan normalt ske indtil 7 dage inden 1. lejedag. Ved afbestilling af ordrer mindre end kr. 5.000,- senere end 7 dage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst kr. 50,-. Afbestilling af lejet udstyr for kr. 5.000,- eller over kan normalt ske indtil 14 dage inden 1. lejedag. Ved afbestilling af ordrer på kr. 5.000,- eller mere senere end 14 dage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet.

9.2) Ved arrangementer, hvor Mixpro Danmark A/S står for afvikling eller fungerer som underleverandør, gælder følgende betingelser ved afbestilling eller aflysning. Ved aflysning 2 måneder før arrangementet, eller senere, debiteres 25% af beløbet. Ved aflysning 1 måned før arrangementet, eller senere, debiteres 50% af beløbet. Ved aflysning 2 uger før arrangementet, eller senere, debiteres 100% af beløbet.

9.3) Afbestilling skal ske enten ved annullering direkte online i webshoppen, skriftligt via e-mail eller brev, mundtligt over telefonen eller i vores butik, hvorefter Mixpro Danmark A/S vil bekræfte afbestillingen.

10) Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt.

11) Tilbage levering af det lejede inden udløbet af den aftalte leje periode vil ikke – uden særlig aftale herom – berettige til nedsættelse af lejen.

12) Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke betalt leje samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

13) Mixpro Danmark A/S tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

14) Betaling

14.1) Ved sen afbestilling (se punkt 9. Afbestilling) forbeholder Mixpro Danmark A/S sig retten til at trække hele, eller dele af, lejebeløbet.

14.2) Ved betaling med kort, trækkes det fulde beløb på datoen, hvor udstyret pakket.

14.3) Vi modtager følgende betalingsmuligheder i webshoppen: Visa, Visa Electron, MasterCard, Visa Dankort og ViaBill.

14.4) Vi modtager følgende betalingsmuligheder i butikken: Kontanter, MobilePay, Visa, Visa Electron, MasterCard, Visa Dankort.

15) Fragt og transport

15.5) Alt fragt og transport ved Mixpro Danmark A/S udføres i henhold til CMR-loven.